O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad

K O N K U R S


Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 4. i člana 166. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 52/11, 55/13) i člana 9. stav 2. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS“, broj 85/2013), Pedagoški zavod Vojvodine raspisuje

K O N K U R S

za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika i direktora za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu, koji se odnosi na obrazovno vaspitni rad koji se izvodi na jezicima nacionalnih manjina.

1. Pravo učešća na konkursu imaju: predškolska ustanova, osnovna i srednja škola, dom učenika, visokoškolska ustanova, instituti, ustanove i udruženja koji obavljaju delatnosti koje mogu da budu predmet stručnog usavršavanja.

2. Prijava mora biti u celini pripremljena i dostavljena u skladu sa tekstom Konkursa i da sadrži sledeću dokumentaciju:

- propratno pismo koje sadrži spisak dokumentacije dostavljene uz prijavu, overeno potpisom odgovornog lica i pečatom ustanove koja podnosi program;

- popunjen formular prijave, u elektronskom i štampanom obliku, koji se preuzima sa internet adrese Pedagoškog zavoda Vojvodine www.pzv.org.rs

- akt o osnivanju podnosioca prijave ili izvod iz statuta (stranice sa delovodnim pečatom, brojem i članom koji se odnosi na navedenu delatnost);

- izvod iz registra nadležnog organa;

- dokaz (overenu kopiju naloga za prenos ili izvod stanja na računu) o uplati 7.500,000 dinara na ime pokrića troškova stručnih i administrativno - tehničkih poslova na tekući račun Pedagoškog zavoda Vojvodine broj 840-2052666-78, svrha uplate: „učešće na konkursu“.

3. Prijava se podnosi na sledeći način:

- kompletnu dokumentaciju iz tačke 2, u pisanom obliku, dostaviti Pedagoškom zavodu Vojvodine, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, neposredno ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja - ne otvaraj”. Prijave za svaki program podnose se pojedinačno, u pisanoj i elektronskoj formi (CD), na srpskom jeziku, a rezime programa i na jeziku nacionalne manjine.

4. Nepotpune, nepravilno popunjene, neblagovremeno poslate prijave kao i prijave za koje je uplatu izvršilo fizičko lice neće se razmatrati.

5. Prilikom odobravanja programa stalnog stručnog usavršavanja procenjuje se da li su ispunjeni sledeći zahtevi:

- da program doprinosi razvijanju kompetencija nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika;

- da doprinosi ostvarivanju ciljeva obrazovanja i vaspitanja utvrđenih Zakonom, unapređivanju razvoja dece i učenika i nivoa postignuća učenika i odraslih, odnosno unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada;

- da su delovi programa međusobno povezani i logično usaglašeni;

- da su reference izvođača programa u vezi sa temom programa;

- da su reference autora u vezi sa temom programa;

- da su reference realizatora obuke u vezi sa temom programa, veštinama i iskustvom u izvođenju obuka.

6. Jedan realizator se može prijaviti najviše za 5 programa.

7. Realizator programa ne može da bude lice koje je angažovano na poslovima spoljnjeg vrednovanja ustanova obrazovanja i vaspitanja, stručno-pedagoškog nadzora, kao ni prosvetni inspektor.

8. Konkurs traje od 1. do 31. oktobra 2013. godine.

9. O rezultatu Konkursa Pedagoški zavod Vojvodine će pismeno obavestiti učesnike najkasnije do 30. aprila 2014. godine.

10. Lica ovlašćena za dodatna obaveštenja su: Violeta Petković i Lenka Maravić (tel. 021/472-03-72 i 021/422-750).

Konkurs je objavljen u Prosvetnom pregledu broj 2589. od 03.10. 2013. i na veb sajtu Pedagoškog zavoda Vojvodine www.pzv.org.rs

nazad
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.