O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

Kliknite na odgovarajući link ukoliko želite da saznate više :

OBAVEŠTENJE


U toku je izrada formulara prijave u skladu sa novim Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Sl. glasnik RS" br. 58/2013).


Konkurs za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika i direktora za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu, koji se odnosi na obrazovno vaspitni rad koji se izvodi na jezicima nacionalnih manjina, nalazi se na sajtu Pedagoškog zavoda Vojvodine i biće objavljen u "Prosvetnom pregledu" broj 2589 od 03.10.2013. godine.


Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 4. i člana 166. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 52/11, 55/13) i člana 9. stav 2. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS“, broj 85/2013), Pedagoški zavod Vojvodine raspisuje


K O N K U R S


za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika i direktora za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu, koji se odnosi na obrazovno vaspitni rad koji se izvodi na jezicima nacionalnih manjina.
Saznajte više.

EVROPSKI DAN JEZIKA 26. septembar 2013.
Evropski dan jezika, 26. septembar, ustanovio je Savet Evrope tokom 2001. godine na inicijativu Evropske unije. Time je otpočeta promocija jezičke kulture zemalja Evrope kroz različite afirmacije dijalekata evropskih jezika, malih i velikih,maternjih i stranih, nacionalnih manjina, jezika gestova, a sve sa ciljem uticaja na poboljšanje komunikacije među jezičkim govornicima. Lingvistička raznolikost, tolerantnost i otvorenost prema različitosti je jedna od bitnih snaga Evrope. više.

OBAVEŠTENJE


Pedagoški zavod Vojvodine će raspisati Konkurs za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu.


Prijavu na konkurs mogu podneti autori čiji programi su namenjeni prosvetnim radnicima koji nastavu izvode na jezicima nacionalnih zajednica.


Trajanje i uslovi konkursa definisani su Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS“, br. 13/2012 i 31/2012).


Konkurs će biti otvoren od 1. do 31. oktobra 2013. godine i objavljen u „Prosvetnom pregledu“ i na sajtu Pedagoškog zavoda Vojvodine.


Odobreni oblici stručnog usavršavanja (kongresi, sabori, susreti, dani, konferencije, tribine, savetovanja, simpozijumi i okrugli stolovi) od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Najavljene realizacije seminara Pedagoškom zavodu VojvodinePedagoški zavod Vojvodine objavljuje zbornik 8 :

Zbornik 8 za 2012.


Pedagoški zavod Vojvodine objavljuje katalog izdanja i katalog programa za 2012. godinu :

KATALOG IZDANJA ZA 2012.
KATALOG PROGRAMA ZA 2012.


 
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.