O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad

Aktuelno/najave - 2010. godina

Kliknite na odgovarajući link ukoliko želite da saznate više :
AKREDITOVANI PROGRAMI PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ZA 2010/2011.g.
Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja - Beograd odobrava programe stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju u skladu sa ovlašćenjima koja proističu iz Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Pedagoški zavod Vojvodine je, za školsku 2010/2011. godinu, dobio odobrenje za izvođenje sledećih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju:

1. SMETNJE U UČENJU - prepoznavanje i prevazilaženje smetnji u učenju kod dece predškolskog i školskog uzrasta - OBAVEZAN - p: 2,3,6 - Katalog za školsku 2010/2011. godinu
(broj programa:757).

2. SMETNJE U UČENJU III – Kompleksna prevencija razvojnih smetnji na ranom dečjem i predškolskom uzrastu - IZBORNI - p: 2,3,4,6 - Katalog za školsku 2010/2011. godinu
(broj programa:758).

3. Razvijanje i negovanje maternjeg i nematernjeg jezika i interkulturalnosti kod dece u Vojvodini - OBAVEZAN – p: 4,6 - Katalog za školsku 2010/2011. godinu (broj programa: 790).

4. Razvijanje i negovanje komunikativnih sposobnosti i veština na maternjem (mađarskom) jeziku kod dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta - IZBORNI - Katalog za školsku 2010/2011. godinu (broj programa: 789).

Pročitajte propratno pismo.

Skini registracioni list za stručne saradnike - program 757.

Skini registracioni list za vaspitače - program 757.

Skini registracioni list za vaspitače - program 758.

AKREDITOVANI PROGRAMI PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE
1. Smetnje u učenju III - Kompleksna prevencija razvojnih smetnji na ranom dečjem i predškolskom uzrastu - IZBORNI -
Katalog za školsku 2010/2011. godinu (broj programa: 758; prioriteti: 2,3,4,6). (Ciljna grupa: medicinske sestre i vaspitači zaposleni u jaslicama, i vaspitači i stručni saradnici zaposleni u predškolskim ustanovama.) Registracioni list.

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 4. i člana 166. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009) i člana 4. stav 3. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS“, br. 14/2004 i 55/2005), Pedagoški zavod Vojvodine raspisuje

K O N K U R S

za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2010/2011. godinu, koji se odnosi na obrazovno-vaspitni rad koji se izvodi na jezicima nacionalnih manjina. Saznajte više.

2. Inovativne metode u nastavi stranih jezika sa posebnim osvrtom na učenike sa teškoćama u čitanju i pisanju - IZBORNI - Katalog za školsku 2009/2010. godinu (broj programa: 407). Registracioni list.

3. Unapređivanje nastave srpskog kao nematernjeg jezika u osnovnoj školi - OBAVEZAN - Katalog za školsku 2009/2010. godinu (broj programa:007). Registracioni list.

4. Razvijanje i negovanje maternjeg i nematernjeg jezika i interkulturalnosti kod dece u Vojvodini - OBAVEZAN - Katalog za školsku 2009/2010. godinu (broj programa: 831). Registracioni list.

5. Razvijanje i negovanje komunikativnih sposobnosti i veština na maternjem (mađarskom) jeziku kod dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta - OBAVEZAN - Katalog za školsku 2009/2010. godinu (broj programa: 829).

Kontakt telefoni: za programe sa rednim brojevima 1, 2, 3 i 4. su: 021/472 03 72; 021/422 750 i 063/ 443 – 604, kontakt telefon za program sa rednim brojem 5 je: 021/456-422
Saznajte više
AKREDITOVANI PROGRAMI PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE
1. Smetnje u učenju - prepoznavanje i prevazilaženje smetnji u učenju kod dece predškolskog i školskog uzrasta - OBAVEZAN
- Katalog za školsku 2009/2010. godinu (broj programa:784). Registracioni list.

2. Inovativne metode u nastavi stranih jezika sa posebnim osvrtom na učenike sa teškoćama u čitanju i pisanju - IZBORNI - Katalog za školsku 2009/2010. godinu (broj programa: 407). Registracioni list.

3. Unapređivanje nastave srpskog kao nematernjeg jezika u osnovnoj školi - OBAVEZAN - Katalog za školsku 2009/2010. godinu (broj programa:007). Registracioni list.

4. Razvijanje i negovanje maternjeg i nematernjeg jezika i interkulturalnosti kod dece u Vojvodini - OBAVEZAN - Katalog za školsku 2009/2010. godinu (broj programa: 831). Registracioni list.

5. Razvijanje i negovanje komunikativnih sposobnosti i veština na maternjem (mađarskom) jeziku kod dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta - OBAVEZAN - Katalog za školsku 2009/2010. godinu (broj programa: 829).

Kontakt telefoni: za programe sa rednim brojevima 1, 2, 3 i 4. su: 021/472 03 72; 021/422 750 i 063/ 443 – 604, kontakt telefon za program sa rednim brojem 5 je: 021/456-422
Saznajte više
Na osnovu člana 39. Stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04 i 54/07), Pedagoški zavod Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Sad, objavljuje

INFORMATOR O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE


OSNOVNI PODACI O INFORMATORU
Informator o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine pripremljen je na osnovu člana 39. Stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/04 i 54/07) i u skladu sa Uputstvom za objavljivanjem informatora o radu državnog organa („Sl. glasnik RS“, br. 57/06). Informator je objavljen u februaru 2010. godine, na internet prezentaciji Pedagoškog zavoda Vojvodine, www.pzv.org.rs. Informator se na zahtev zainteresovanog lica izdaje i u štampanom obliku.

Informator sadrži podatke koji su bitni za informisanje javnosti o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Za tačnost informacija i potpunost podataka u Informatoru odgovara direktor Lenka Erdelj.

Zavod nije državni organ, ali je rad Zavoda od javnog interesa.

Kompletan sadržaj Informatora preuzmite ovde.
 
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.