O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad

Aktuelno/najave - 2011. godina

Kliknite na odgovarajući link ukoliko želite da saznate više :

EVROPSKI DAN JEZIKA 26. septembar 2011.
Savet Evrope je 2001. godine utvrdio 26. septembar kao Evropski dan jezika, sa preporukom, da se taj dan na prigodne načine obeležava u evropskim zemljama. Ova inicijativa je uvedena kao jedna od mogućih odgovora na probleme jezika, sa ciljem poboljšanja komunikacije i razumevanja pripadnika malih i velikih, maternjih i nematernjih jezika. Saznajte više.

Završni ispit i opšti i posebni standardi postignuća na maternjim jezicima u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, 18.oktobar 2010. Saznajte više.

AKREDITOVANI PROGRAMI PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2010/2011.g.
Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja - Beograd odobrava programe stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju u skladu sa ovlašćenjima koja proističu iz Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Pedagoški zavod Vojvodine je, za školsku 2010/2011. godinu, dobio odobrenje za izvođenje sledećih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju:

1. SMETNJE U UČENJU - prepoznavanje i prevazilaženje smetnji u učenju kod dece predškolskog i školskog uzrasta - OBAVEZAN - p: 2,3,6 - Katalog za školsku 2010/2011. godinu
(broj programa:757).

2. Unapređivanje nastave srpskog kao nematernjeg jezika u osnovnoj školi - OBAVEZAN - p: 4 - Katalog za školsku 2010/2011. godinu (broj programa: 031).

3. Razvijanje i negovanje maternjeg i nematernjeg jezika i interkulturalnosti kod dece u Vojvodini - OBAVEZAN – p: 4,6 - Katalog za školsku 2010/2011. godinu (broj programa: 790).

4. Razvijanje i negovanje komunikativnih sposobnosti i veština na maternjem (mađarskom) jeziku kod dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta - IZBORNI - Katalog za školsku 2010/2011. godinu (broj programa: 789).

Pročitajte propratno pismo.

Skini registracioni list za stručne saradnike - program 757.

Skini registracioni list za vaspitače - program 757.

Skini registracioni list - program 031.

 
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.