O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad

Pedagoški zavod Vojvodine uz podršku Misije OEBS u Srbiji organizuje konferenciju

"Unapređivanje dvojezičnosti i interkulturalnosti kod dece u Vojvodini"

Pedagoški zavod Vojvodine prati i sagledava probleme nastave uopšte, pa i nastave srpskog kao nematernjeg jezika. Na osnovu rezultata istraživanja učinjeni su prvi pokušaji unapređivanja ove nastave i to u dečijim vrtićima, te u prvom i u drugom razredu osnovne škole, tj. na uzrastu, na kojem se aktivnosti i nastava odvijaju samo usmeno. Stručni tim Zavoda je na osnovu sagledavanja problema neuspeha u učenju srpskog jezika, naročito u okruženjima gde preovladava drugi jezik - jezik nacionalne manjine, izradio Predlog programa sa metodičkim uputstvima za primenu komunikativno-iskustvenog metoda, koji se već pokazao kao izuzetno efikasan.

Razvijanje i negovanje aditivne dvojezičnosti kod dece pripadnika nacionalne manjine, tj. dvojezičnosti koja se nadograđuje na maternji jezik, je nezaobilazan činilac u postizanju komunikativne ravnopravnosti, važan preduslov za uspešan suživot sa pripadnicima većinskog naroda, i efikasan način za razvijanje interkulturalnosti u demokratskoj, evropski orijentisanoj, višekulturnoj vojvođanskoj zajednici.

Pedagoški zavod Vojvodine ima nameru da okupi kreatore obrazovne politike, donosioce odluka, nosioce obrazovne prakse, predstavnike etničkih zajednica većine i manjina koji su odgovorni za obrazovni sistem i korisnici su zajedničkog životnog prostora.

Učesnici konferencije biće predstavnici Ministarstva prosvete i sporta; Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu; Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta za nacionalne manjine Republike Srbije i Vojvodine, Misije OEBS-a u Srbiji, učesnici projekta Razvijanje i negovanje maternjeg i nematernjeg jezika i interkulturalnosti kod dece u Vojvodini, članovi Odbora za obrazovanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina; učitelji i nastavnici u osnovnim školama, zainteresovani prosvetni i naučni radnici sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Pedagoškog fakulteta u Somboru, Učiteljskog fakulteta u Subotici i svi zainteresovani za napred navedenu temu konferencije.

Na osnovu stručnih izlaganja, razmenom iskustava, prakse i realizacijom projekta "Unapređivanje dvojezičnosti i interkulturalnosti kod dece u Vojvodini", Zavod želi da pokrene inicijativu za institucionalnu primenu efikasne metode za učenje srpskog kao nematernjeg jezika, imajući u vidu značaj koji ima unapređenje dvojezičnosti, za izgradnju višekulturnog društva, koje prepoznaje bogatstvo u različitosti, i želi da se približi evropskim standardima koji zahtevaju kvalitetno obrazovanje za sve, poštujući prava nacionalnih manjina, na punu socijalnu integraciju.

Konferencija će se održati 15. 12. 2006.g. u SALI na III spratu u Izvršnom veću APV sa početkom u 10.00 časova.

nazad
  Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.