O Zavodu
Aktuelno
najave
Akreditovani programi
Informator o radu PZV
Praćenje i
unapređivanje
obrazovanja
Obrazovanje na
jezicima nacionalnih
manjina
Obrazovanjem
ka Evropi
Naša izdanja
Međunarodna saradnja
Istraživanja
Nastavni planovi i programi
Kontakt
Arhiva
Poslednja obnova sadržaja:
01.10.2013.
Aktuelno:

 

nazad

Razvijanje i negovanje maternjeg i nematernjeg jezika i interkulturalnosti kod dece u Vojvodini,
autora prof. dr Melanije Mikeš

Realizacija akreditovanog programa za period januar – jun 2008. godine

Jutka Baliž, saradnik Pedagoškog zavoda Vojvodine, prati realizaciju programa kroz aktivnosti na srpskom i mađarskom kao nematernjem jeziku, i pruža stručnu pomoć vaspitačima i učiteljima koji su zaduženi za realizaciju aktivnosti na nematernjem jeziku.


08.01.2008. - OŠ "Stevan Sremac" - RJ "11. Novembar", Senta

Konsultacije sa učiteljicama Katalin Ago i Elvira Gere i dogovor u vezi istraživanja, čiji je cilj utvrđivanje nivoa komunikativnih sposobnosti na srpskom kao nematernjem jeziku kod učenika drugog razreda osnovne škole čiji je maternji jezik mađarski. Nastava na srpskom kao nematernjem jeziku će se pratiti redovno najmanje dve nedelje u dva odeljenja drugog razreda. Paralelno sa konsultacijom učiteljice su dobile i stručnu-metodsku pomoć za izvođenje nastave primenom komunikativno-iskustvenog pristupa.


17.01.- 04.02. 2008. - OŠ "Stevan Sremac" - RJ "11. Novembar", Senta

Praćenje nastave srpskog kao nematernjeg jezika u dva odeljenja drugog razreda (učiteljice: Katalin Ago i Elvira Gere) radi prikupljanja nastavnog sadržaja-materijala za izradu testa kojim će se snimiti i utvrditi nivo komunikativnih sposobnosti učenika. Pružanje stručne-metodičke pomoći učiteljima za izvođenje nastave i primenu komunikativno-iskustvenog metoda.


3.02.- 06.03. 2008. - OŠ "Stevan Sremac" – RJ "11. Novembar", Senta

Prikupljanje podataka - testiranje učenika iz srpskog kao nematernjeg jezika, II razred, odeljenje sa mađarskim nastavnim jezikom.


12.03.2008. - OŠ "Stevan Sremac" - RJ "11. Novembar", Senta

Okrugli sto za učitelje I, II i III razreda koji srpski kao nematernji jezik izvode primenom komunikativno-iskustvenog metoda.

Teme okruglog stola:
 • Pružanje stručne pomoći učiteljima u realizaciji programa nastave srpskog kao nematernjeg jezika;
 • Razmena iskustava;
 • Pitanja i problemi, teškoće s kojima se učitelji susreću u realizaciji programa nastave srpskog kao nematernjeg jezika.
 • Okruglom stolu su prisustvovali: RJ "Spomen škola"- učiteljice prvog razreda Margit Seleši Vereš i Livija Baranji, RJ "Turzo Lajoš" – učiteljice prvog razreda Roža Sabo, Melinda Tot i Aniko Molnar Čikoš, RJ "11. Novembar" – učiteljice prvog razreda Tinde Fodor i Čila Molnar, učiteljice drugog razreda Katalin Ago i Elvira Gere, kao i učiteljica trećeg razreda Elvira Homolja.


  18.03.2008. - OŠ "Stevan Sremac", Senta

  Dogovor sa direktorkom Gabrijelom Šaroši o stručnom usavršavanju učitelja u okviru programa Razvijanje i negovanje maternjeg i nematernjeg jezika i interkulturalnosti kod dece u Vojvodini sa ciljem unapređivanja nastave srpskog kao nematernjeg jezika u I razredu osnovne škole u odeljenjima sa mađarskim nastavnim jezikom i za primenu komunikativno-iskustvenog pristupa u nastavi srpskog kao nematernjeg jezika.


  17. 04. 2008. - OŠ "Stevan Sremac", Senta

  Stručno usavršavanje učitelja u okviru projekta Razvijanje i negovanje maternjeg i nematernjeg jezika i interkulturalnosti kod dece u Vojvodini, autora prof. dr Melanije Mikeš

  Program za unapređenje nastave srpskog kao nematernjeg jezika u I i II razredu osnovne škole u odeljenjima sa nastavom na mađarskom jeziku.

  Teme rada seminara

  Plenarno predavanje
  1. Kako deca usvajaju jezik;
  2. Razlike između usvajanja maternjeg jezika i usvajanja nematernjeg jezika;
  3. Međuzavisnost maternjeg i nematernjeg jezika;
  4. Osnove komunikativno-iskustvenog metoda;
  5. Značaj konteksta i umnog napora u procesu razvijanja komunikativnih veština na srpskom kao nematernjem jeziku;
  6. Sticanje komunikativnog iskustva na srpskom kao nematernjem jeziku;
  7. Primena, utvrđivanje i proširivanje novostečenih komunikativnih iskustava na srpskom kao nematernjem jeziku.

  Prikaz Priručnika za Srpski kao nematernji jezik za prvi i drugi razred osnovne škole primenom komunikativno-iskustvenog metoda "Mali jezikoslovci su krenuli u školu".


  Razmena mišljenja i diskusija.

  Učiteljice drugog razreda Katalin Ago i Elvira Gere polaznicima seminara prenose svoja iskustva o primeni komunikativno-iskustvenog metoda u nastavi srpskog kao nematernjeg jezika; učiteljica trećeg razreda Elvira Homolja prenosi svoja iskustva o tome kako primenjuje komunikativno-iskustveni metod u nastavi srpskog kao nematernjeg jezika u trećem razredu.


  Radionice

  Primena komunikativno-iskustvenog metoda u obradi sledećih tema:


 • Prva grupa: Proleće u cvetnoj bašti;
 • Druga grupa: Moje omiljene igračke;
 • Treća grupa: Kućni ljubimci;
 • Četvrta grupa: Vreme je za užinu
 • Zadatak učesnika seminara je da u okviru zadatih tema opišu aktivnosti za sticanje i primenjivanje iskustva na srpskom kao nematernjem jeziku.


  Završni deo

  Do sledećeg susreta u okviru stručnog usavršavanja polaznici seminara za domaći rad dobili su da u Priručniku savladaju poglavlje "Šta se preporučuje, a šta treba izbegavati u nastavi srpskog kao nematernjeg jezika?"


  22. i 23. 04. 2008. - Dečji vrtić "Snežana-Hófehérke", Senta

  Ogledna aktivnost na srpskom kao nematernjem jeziku u vaspitnoj grupi na mađarskom jeziku. Aktivnost izvodi vaspitačica Edit Korponai, a prisustvuju učitelji OŠ "Stevan Sremac" u Senti. Nakon ogledne aktivnosti organizovan je okrugli sto sa ciljem razmene iskustava i sticanja uvida u primenu komunikativno-iskustvenog metoda u razvijanju komunikativnih veština na srpskom kao nematernjem jeziku sa decom predškolskog uzrasta.

  U Dečjem vrtiću "Snežana-Hófehérke" u Senti razvijanje komunikativnih veština na srpskom kao nematernjem jeziku se ostvaruje u 18 vaspitnih grupa, a razvijanje komunikativnih veština na mađarskom kao nematernjem jeziku u 5 vaspitnih grupa. Praćenje realizacije programa je kontinuirano; aktivnosti na srpskom i mađarskom kao nematernjem jeziku se prate nedeljno dva-tri puta i data je stručna pomoć vaspitačima koji su zaduženi sa realizaciju aktivnosti na nematernjem jeziku. Na osnovu redovnog praćenja aktivnosti na srpskom/mađarskom kao nematernjem jeziku konstatuje se da vaspitač uvek vodi računa o tome da svako dete uključi u aktivnosti u skladu sa njegovim komunikativnim sposobnostima. Deca se osećaju prijatno, aktivno i motivisano učestvuju u aktivnostima i često primenjuju nematernji jezik u komunikativnoj funkciji. Na Danima otvorenih vrata vrtića roditeljima je pružena mogućnost da posmatraju aktivnosti na srpskom / mađarskom kao nematernjem jeziku. Roditelji su izrazili zadovoljstvo u vezi napredovanja dece u komunikativnim sposobnostima na nematernjem jeziku.


  22. 05.2008. - OŠ "Stevan Sremac", Senta

  Stručno usavršavanje učitelja u okviru projekta Program za unapređenje nastave srpskog kao nematernjeg jezika u I i II razredu osnovne škole u odeljenjima sa nastavom na mađarskom jeziku.

  U okviru seminara urađeno je sledeće:

  Okrugli sto

  Teme:
  1. Vrednovanje ugledne aktivnosti na srpskom kao nematernjem jeziku prikazivane u dečjem vrtiću (primena komunikativno-iskustvenog metoda, struktura aktivnosti, motivisanje dece za učestvovanje u aktivnostima)
  2. Diskusija, razmena mišljenja

  Predavanje

 • Povezivanje tematike i aktivnosti u školi sa tematikom i aktivnostima u dečjem vrtiću
 • Šema nastavnog časa
 • Primena komunikativno-iskustvenog metoda u prvoj sedmici u I razredu • Radionice I -Mozaik:

 • Ciljevi i zadaci nastave srpskog kao nematernjeg jezika,
 • Značaj motivacije u usvajanju komunikativnih sposobnosti na srpskom jeziku • Prezentacija

 • Verbalne interakcije u početnoj fazi usvajanja srpskog kao nematernjeg jezika. • Radionice II

 • Šta se preporučuje, a šta treba izbegavati u nastavi srpskog kao nematernjeg jezika? • Prezentacija

 • Prikaz ugledne aktivnosti na srpskom kao nematernjem jeziku u I razredu • 29. 05. 2008. - OŠ "Stevan Sremac", Senta

  Stručno usavršavanje učitelja u okviru projekta Program za unapređenje nastave srpskog kao nematernjeg jezika u I i II razredu osnovne škole u odeljenjima sa nastavom na mađarskom jeziku.

  U okviru seminara obrađene su sledeće teme:

  Verbalne interakcije u komunikaciji

  Dvosmerne verbalne interakcije između učenika i učitelja:
 • Obraćanje učitelja celom razredu pitanjima upućenim svim učenicima
 • Obraćanje učitelja učeniku da izvrši neki zadatak
 • Obraćanje učitelja učeniku pitanjem na koje očekuje verbalni odgovor


 • Verbalne interakcije između učenika:
 • Obraćanje učenika porukom upućenom svim učenicima da izvrše neki zadatak
 • Obraćanje učenika učeniku porukom da izvrši neki zadatak
 • Usmerene lančane verbalne interakcije između učenika-pitanja i odgovori koje učenici postavljaju jedni drugima • Radionice 1

  Verbalne interakcije u komunikaciji u obradi sledećih tema:
 • Prva grupa: Vreme je za užinu;
 • Druga grupa: U učionici;
 • Treća grupa: Rođendanska žurka;
 • Četvrta grupa: Proleće u cvetnoj bašti • Predavanje

 • Usvajanje gramatike srpskog jezika u odeljenjima sa nastavom na mađarskom jeziku – Program za prvi razred
 • Deca koja su krenula u školu, gramatička pravila otkrivaju svojom jezičkom kreativnošću, a učitelji im pri tom pomažu verbalnim interakcijama usmerenim na usvajanje gramatike srpskog jezika. Da bi učenici bili u mogućnosti da otkriju gramatička pravila, potrebno je da im se za to pruži dovoljno jezičkog materijala i da se to uradi na odgovarajući i deci pristupačan način. Primenom komunikativno-iskustvenog metoda omogućuje se učenicima čiji je maternji jezik mađarski da otkriju nova gramatička pravila koja se razlikuju od onih u njihovom maternjem jeziku i razviju svest o postojanju gramatičkih kategorija koje ne postoje u njihovom maternjem jeziku.

 • Sličnosti i razlike u gramatici srpskog i mađarskog jezika (uz prezentaciju);
 • Šta treba mali jezikoslovci da otkriju i usvoje;
 • Sticanje i razvijanje svesti o postojanju gramatičkog roda - koraci u cilju razvijanja svesti o postojanju gramatičkog roda. • Radionice 2

  Teme:
 • Imenski predikat
 • Izražavanje posedovanja glagolom i imenicama
 • Slaganje prideva sa imenicom
 • Glagolska vremena • Prezentacija

  Primeri interakcija usmerenih na usvajanje gramatike srpskog jezika
 • Verbalne interakcije usmerene na usvajanje deklinacije;
 • Verbalne interakcije usmerene na usvajanje gramatičkog roda;
 • Verbalne interakcije usmerene na usvajanje mesnih padežnih konstrukcija;
 • Padež objekta – akuzativ bez predloga. • Predavanje

  Protokol za praćenje razvoja komunikativnih sposobnosti učenika u I razredu osnovne škole - prednost se daje sledećim kategorijama i obrazovnim ciljevima:
 • učestvovanje u verbalnim interakcijama,
 • otpočinjanje verbalne interakcije,
 • napredovanje u razumevanju poruke,
 • napredovanje u izgovoru,
 • napredovanje u korišćenju dužih iskaza,
 • napredovanje u korišćenju složenih iskaza,
 • napredovanje u gramatičkoj pravilnosti izražavanja. • 04.06.2008. - OŠ "Stevan Sremac", Senta

  Stručno usavršavanje učitelja u okviru projekta Program za unapređenje nastave srpskog kao nematernjeg jezika u I i II razredu osnovne škole u odeljenjima sa nastavom na mađarskom jeziku.

  U okviru seminara urađeno je sledeće:

  Interaktivna obrada priče u slikama – uvod u temu uz prezentaciju

 • Cilj interaktivne obrade priče u nastavi srpskog kao nematernjeg jezika;
 • Tehnika izvođenja interaktivnog pričanja;
 • Postupci za interaktivnu obradu priče;
 • Priprema učenika za učestvovanje u interaktivnoj obradi priče;
 • Verbalne interakcije koje prethode interaktivnoj obradi priče (Dvosmerne interakcije između učitelja i učenika, Verbalne interakcije između učenika);
 • Primer za interaktivnu obrade priče u slikama – Prikaz priče Vuk i veverice. • Radionice

 • Skica pripremanja učenika za učestvovanje u interaktivnoj obradi priče;
 • Verbalne interakcije u interaktivnoj obradi priče;
 • Kako učitelj podstiče decu za aktivno učestvovanje u interaktivnoj obradi priče.

 • Polaznici seminara interaktivno obrađuju priču na osnovu stečenog iskustva u prvom delu seminara. U radionicama interaktivno se obrađuju sledeće priče:

 • Prva grupa: Neposlušni zečić;
 • Druga grupa: Svemirski putnik Niđa;
 • Treća grupa: Lukin svitac;
 • Četvrta grupa: Zalutali vrapčić • Predavanje uz prezentaciju

 • Komunikacijski obrasci u verbalnim interakcijama učitelja i dece u razvijanju komunikativnih sposobnosti na srpskom kao nematernjem jeziku. • 26.06.2008. - Ogledna osnovna škola "Adi Endre", Mali Iđoš

  Pružanje stručne metodičke pomoći učiteljici Ildiki Bojko u izvođenju nastave srpskog kao nematernjeg jezika u I i II razredu osnovne škole, sa posebnim naglaskom na razvijanju komunikativnih sposobnosti na srpskom kao nematernjem jeziku uz primenu komunikativno-iskustvenog metoda.

  U prvom razredu osnovne škole nastavlja se sa razvijanjem komunikativnih veština na srpskom kao nematernjem jeziku koje je započeto u vrtiću: nastava srpskog kao nematernjeg jezika će se odvijati primenom komunikativno-iskustvenog metoda.

  nazad
    Copyright © Pedago?ki zavod Vojvodine 2012. Sva prava zadr?ana.