Pedagoški zavod Vojvodine je u saradnji sa Nacionalnim savetom Slovačke nacionalne manjine - dana 28.11.2019. godine organizovao je konferenciju drugi put pod nazivom „Kreativni nastavnik u IKT okruženju“ u Gložanu. Tom prilikom prezentovani su rezultati istraživanja „Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi“, uvodno predavanje o korišćenju računara u nastavi matematike u osnovnoj školi kao i primeri dobre prakse sa strane nastavnika.

 

 

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP