JAVNI POZIV za izbor stručnih lica za pripremu stručne ocene kvaliteta rukopisa udžbenika i radi davanja stručnog mišljenja o kvalitetu rukopisa priručnika, dodatnih nastavnih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, kao i rukopisa prevoda istih, namenjenih za obrazovno-vaspitni rad na jezicima nacionalnih manjina u AP Vojvodini

Pedagoški zavod Vojvodine upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima sa odgovarajućim obrazovanjem i kompetencijama, da se prijave za izbor stručnih lica koja se angažuju za odgovarajuću oblast radi davanja stručne ocene/mišljenja o kvalitetu rukopisa udžbenika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, kao i rukopisa prevoda istih, na neodređeno vreme, odnosno dok ispunjavaju uslove propisane zakonom i pravilnikom. Od kandidata koji ispunjavaju tražene uslove (kompetentnih lica), rešenjem direktora Zavoda, biće formirane komisije za pripremu stručne ocene o kvalitetu rukopisa udžbenika, odnosno radi davanja stručnog mišljenja o kvalitetu priručnika, dodatnih nastavnih sredstava, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava, kao i o kvalitetu rukopisa prevoda istih.

U okviru svog projekta Evaluacija efekata bilingvalne nastave, Pedagoški zavod Vojvodine je 12. decembra organizovao stručni skup pod nazivom Unapređivanje prakse bilingvalne nastave u Vojvodini.

Na stručnom skupu su predstavljeni rezultati opsežnog istraživanja o stavovima nastavnika prema nastavi koju izvode na dva jezika, načinima na koje se pripremaju za nastavu i kako je izvode, kao i potrebama i izazovima sa kojima se susreću u realizaciji nastave. Posebna pažnja usmerena je na potrebe nastavnika za daljim stručnim i profesionalnim usavršavanjem iz metodike nastave na dva jezika ili iz upotrebe digitalnih tehnologija u nastavi.

 

Pedagoški zavod Vojvodine i Odsek za rusinistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su uspešno realizovali Četvrtu međunarodnu naučnu konferenciju „Interkulturalnost u obrazovanju 2018“, koja je održana 13. oktobra 2018. godine u Novom Sadu.