Pedagoški zavod Vojvodine je u saradnji sa Nacionalnim savetom Rusinske nacionalne manjine - dana 24.02.2020. godine organizovao je konferenciju  pod nazivom „Kreativni nastavnik u IKT okruženju“ u Ruskom Krsturu. Tom prilikom prezentovani su rezultati istraživanja „Stavovi nastavnika o integraciji IT u nastavi“. Održano je uvodno predavanje o korišćenju računara u nastavi matematike u osnovnoj školi. Na konferenciji su prezentovani primeri dobre prakse sa strane nastavnika.

 

Lista odobrenih nastavnih sredstava

lista

Stručne ocene i stručna mišljenja

sam 8

Bezbednost na internetu

cyber security 1805632 640

Obrazovna platforma PZV

OP