Izvod iz Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS“, br. 109/2021):

 

“Stručne skupove iz člana 7. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika mogu da organizuju pravna lica koja su registrovana za delatnost u oblasti obrazovanja i vaspitanja.
Stručna usavršavanja stručnih saradnika i nastavnika stručnih predmeta u srednjim stručnim školama mogu da organizuju i privredna društva i ustanove čija je delatnost predmet stručnog usavršavanja.
Organizator stručnog skupa po završetku stručnog skupa izdaje učesnicima uverenje o učešću na stručnom skupu.


Uverenje iz stava 2. ovog člana sadrži podatke o:
1) učesniku (ime i prezime, datum i mesto rođenja, ustanova u kojoj je zaposlen, odnosno podatak da učesnik nije u radnom odnosu);
2) organizatoru;
3) nazivu stručnog skupa;
4) broj rešenja o odobravanju stručnog skupa;
5) trajanju stručnog skupa i broju bodova;
6) datumu i mestu održavanja stručnog skupa.


Uverenje iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži potpis ovlašćenog lica organizatora.
Stručni skup je priznat oblik stručnog usavršavanja ako je odobren od strane Zavoda, odnosno Pedagoškog zavoda ukoliko se skup izvodi na jeziku nacionalnih manjina na kojima se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ uprave nadležan za poslove obrazovanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavod i Pedagoški zavod organizuju stručne skupove bez odobravanja.
Organizator stručnog skupa iz stava 1. ovog člana elektronskim putem prijavljuje Zavodu održavanje stručnog skupa najkasnije 60 dana pre njegovog početka.
Stručni skup se odobrava za period od jedne godine. Zavod na zahtev organizatora može da dâ saglasnost da se odobreni stručni skup realizuje više puta u toku jedne godine.


Uz prijavu organizator stručnog skupa dostavlja:
1) naziv skupa;
2) cilj skupa;
3) teme skupa i okvirne programske sadržaje kao i prioritetne oblasti stručnog usavršavanja kojima pripada skup po svojoj tematici;
4) okvirni plan rada;
5) ciljnu grupu;
6) datum održavanja;
7) imena stručnih lica koja čine programski odbor stručnog skupa, njihove reference i reference realizatora stručnog skupa;
8) izvršiti uplatu naknade za održavanje stručnog skupa putem sistema eFaktura.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRAVANJE STRUČNOG SKUPA OD STRANE PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE

Potrebnu dokumentaciju za odobravanje stručnog skupa popuniti ćiriličkim pismom i poslati u elektronskom obliku na mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  kao i preporučeno u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti najkasnije 60 dana od planiranog dana održavanja stručnog skupa na adresu:

Pedagoški zavod Vojvodine

Bulevar Mihajla Pupina 6/1

21000 Novi Sad

uz naznaku: „ZA STRUČNE SKUPOVE”.

 

- Detaljni podaci o stručnom skupu- PRILOG 1;

- Radne biografije/ reference članova programskog odbora stručnog skupa i realizatora stručnog skupa- PRILOG 2;

- Plan rada stručnog skupa/agenda - PRILOG 3;

- Skeniran izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda;

- Skenirana izjava institucije koja prijavljuje stručni skup - PRILOG 4 (dokument je potrebno pečatirati i potpisati).

Uplata na ime naknade za pokriće stručnih i administrativnih troškova za obradu prijave stručnog skupa vrši se preko sistema eFaktura Ministarstva finansija Republike Srbije prema sledećem tarifniku:

- 10.000,00 (deset hiljada dinara) ukoliko organizator planira da realizuje odobreni stručni skup jednom u toku kalendarske godine;
- 30.000,00 (trideset hiljada dinara) ukoliko organizator planira da realizuje odobreni stručni skup od dva do pet puta u toku kalendarske godine;
- 50.000,00 (pedeset hiljada dinara) ukoliko organizator planira da realizuje odobreni stručni skup više od pet puta u toku kalendarske godine.

Potrebno je da uplatu najavite, odnosno dostavite zahtev za izdavanje elektronske fakture, sa osnovnim podacima o uplatiocu (naziv, adresa, MB, PIB) i iznosu uplate, na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI STRUČNOG SKUPA

Izveštaj o realizaciji održanog stručnog skupu poslati na mejl adresu  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i preporučeno u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti u roku od 30 dana od održavanja stručnog skupa na adresu

Pedagoški zavod Vojvodine

Bulevar Mihajla Pupina 6/1

21000 Novi Sad

uz naznaku: „IZVEŠTAJ O REALIZACIJI ODRŽANOG STRUČNOG SKUPA”.

 

Formulari za praćenje realizacije stručnih skupova

Izveštaj za učesnike stručnog skupa

Spisak učesnika stručnog skupa

Upitnik za učesnike stručnog skupa

Izveštaj o realizovanom stručnom skupu

 

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I NAPREDOVANJU U ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)